ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ με έδρα τα Χανιά στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής πολυφαινολών αποβλήτων ελαιουργείου σε τρόφιμα και καλλυντικά», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 – Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις», προτίθεται να προσλάβει έναν (1) ερευνητή με αντικείμενο θέσης: «Χημεία και τεχνολογία τροφίμων με έμφαση στο σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση προϊόντων αρτοποιείου, γαλακτωμάτων και καλλυντικών» και τα εξής:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Διδακτορικό τίτλο με κατεύθυνση Χημείας ή Χημικής Μηχανικής ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Μηχανικής Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας,

· Εξειδίκευση στο παραπάνω αντικείμενο θέσης.

εναλλακτικά:

· Μεταπτυχιακό τίτλο με κατεύθυνση Χημείας ή Χημικής Μηχανικής ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Μηχανικής Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας,

· Πενταετή ερευνητική εμπειρία στο παραπάνω αντικείμενο θέσης.

 

 ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Εμπειρία στη διαπίστευση εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.

· Εμπειρία στις αναλύσεις κρασιών, τροφίμων και περιβαλλοντικών δειγμάτων.

· Εμπειρία στη συγγραφή και διεκπεραίωση ερευνητικών προτάσεων.

· Ικανότητα γρήγορης μάθησης.

 

H υποβολή βιογραφικών (στα Ελληνικά ή Αγγλικά) θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση career@chemlab.gr, για τη θέση με τίτλο «ΜΕΠΑΕ» έως 28/06/2013.