Περιβάλλον

Παρακολούθηση Βιολογικών Καθαρισμών

Βελτιστοποίηση και συντήρηση διεργασιών επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων

Διατήρηση της Υγιεινής και της Ασφάλειας σε Χώρους Eργασίας

Εκτίμηση μικροβιακού κινδύνου σε κουζίνες και ποιότητα εσωτερικού αέρα σε  βιομηχανικούς χώρους, οινοποιεία, δεξαμενές υπό κατασκευή

Μετρήσεις Παραμέτρων

Επικίνδυνοι χημικοί, φυσικοί και μικροβιακοί παράγοντες σε εστίες ρύπανσης και μόλυνσης

Διατήρηση της Υγιεινής και της Ασφάλειας σε Χώρους Eργασίας

Εκτίμηση μικροβιακού κινδύνου, ποιότητα εσωτερικού αέρα σε βιομηχανικούς χώρους και περιορισμένους χώρους εργασίας

Συμβουλές Επεξεργασίας

Λυμάτων, απορριμμάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων

Υποστήριξη Σχεδιασμού

Παρακολούθηση συντήρησης εγκαταστάσεων, οργάνωση της γραμμής παραγωγής

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart