Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων

Αναλαμβάνουμε τον προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα, νερά και περιβαλλοντικά δείγματα με στόχο την πιστοποιήση προϊόντων και την αποφύγη έκθεσης του ανθρώπου στους εν λόγω ρυπαντές.

Ενδεικτικά, οι συνήθεις δραστικές ουσίες (>200) που εξετάζονται  περιλαμβάνουν:

 • Acephate, Acetochlor, Acrinathrin, Alachlor, Aldrin, Atrazine, Azaconazole, Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Azoxystrobin
 • Benfluralin, Bifenox, Bifenthrin, Biphenyl, Bromacil, Bromocyclen, Bromothos ethyl, Bromophos methyl, Bromopropylate, Butralin, Butafenacil
 • Carbophenothion methyl, Captan, Chinomethionat, Chlordane, Chlorfenapyr, Chlorfenson, Chlorfenvinphos, Chlorobenzilate, Chloroneb, Chlorothalonil, Chlorpropham, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl, Chlorthal-dimethyl, Chlorthion, Chlozolinate, Coumaphos, Cyanizine, Cyanofenphos, Cyanophos, Cyfluthrin, β-Cyfluthrin, Cypermethrin, α-Cypermethrin
 • DDT (p-DDT, p,p-DDT, o,p-DDE, p,p-DDE, o,p-DDD & p,p-DDD), Deltamethrin, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichloran, Dichlorvos, Diclobutrazole, Diclofop methyl, Dicofol, Dieldrin, Diflufenican, Dimoxystrobin, Diniconazole, Disulfoton, Disulfoton-sulfone, Ditalimfos, Dichlofluanid, Dinocap
 • Endosulfan ( αendosulfan, βendosulfan & endosulfan sulfate), Endrin, EPN, Etaconazole, Ethalfluralin, Ethion, Ethoprophos, Etridiazole, Etrimfos, Esfenvalerate
 • Fluazinam, Flucythrinate, Fluthiacet methyl, Fenfluthrin, Fenvalerate, Famophos, Fenarimol, Fenazaquin, Fenchlorphos, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fenson, Fensulfothion, Fenthion, Fenthion sulfoxide, Fenthionsulfone, Fipronil, Fluchloralin, Flufenacet, Flumetralin, Flumioxazin, Fluopicolide, Fluotrimazole, Folpet, Fonofos, Formothion
 • HCH (α– HCH, β– HCH, γΗCH, δ– HCH), Halfenprox, Heptachlor, Heptachlor-endo-epoxide, Heptachlor-exo-epoxide, Heptenophos, Hexachloro-benzene, Hexaconazole
 • Isoxadifen ethyl, Indoxacarb, Iprobenfos, Iprodione, Isazophos, Isodrin, Isofenphos, Isofenphos methyl, Isopropalin
 • Jodofenphos, Kresomix-cyhalothrin, Leptophos
 • Malaoxon, Malathion, Mecarbam, Mefenpyr diethyl, Metazachlor, Methacrifos, Methamidophos, Methidathion, Methoxychlor, Metolachlor, S-metolachlor, Metribuzin, Mevinphos, Mirex, Myclobutanil, Meptyldinocap
 • Nitralin, Nitrofen, Nitrothal isopropyl, Nuarimol
 • Oruface, Oxadiazon, Oxyfluorfen
 • Paclobutrazole, Parathion, Parathion methyl, Paraoxon ethyl, Paraoxon methyl, Pebulate, Penconazole, Pendimethalin, Pentachloraniline, Pentachloranisole, Perthane, Phenthoate, 2-phenyl-phenol, Phorate, Phosalone, Phosmet, Picolinafen, Pirimiphos ethyl, Pirimiphos methyl, Procymidone, Profenophos, Profluralin, Propachlor, Permethrin, Phenkapton, Propanil, Prometamfos, Propyzamide, Proquinazid, Prothiophos, Pyrazophos, Pyridafenthion, Pyrifenox Pyrethrins, Pyridalyl
 • Quinalphos, Quinoxyfen, Quintozene
 • Simazine, Spirodiclofen, Sulprofos, S421, Sulfentrazone
 • Tecnazene, Tefluthrin, Terbacil, Terbufos, Terbuthlazine, Tetrachlorvinphos, Tetradifon, Tetramethrin, Tetrasul, Thionazin, Tolclofos methyl, Tolyfluanid, Transfluthrin, Triadimefon, Triallate, Triazophos, Trichloronat, Trifloxystrobin, Triflumizole, Trifluralin, Tau-fluvalinate
 • Uniconazole, Vamidothion, Vinclozolin, Zoxamide
 • Άλλες δραστικές ουσίες (>200) κατόπιν παραγγελίας

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart