Απόβλητα

Αναλαμβάνουμε αναλύσεις σε υγρά και στερεά απόβλητα με στόχο τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης τυχόν ρυπαντών, την μελέτη λειτουργίας συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων (π.χ. βιολογικούς καθαρισμούς) και εν τέλει την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι συνήθεις προσδιορισμοί σε απόβλητα περιλαμβάνουν:

 • pH, αγωγιμότητα, θολερότητα, αλκαλικότητα
 • Βιολογικώς απαιτούμενο οξυγόνο (BOD), χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
 • Ολικά διαλελυμένα στερεά (TDS), ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS)
 • Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)
 • Total oil content
 • Δοκιμές εκπλυσιμότητας βαρέων μετάλλων και άλλων επιμολυντών
 • Ολικός φώσφορος (TP), ολικό άζωτο (TN)
 • Ιόντα-κατιόντα (π.χ. PO43-, ΝΟ3, ΝΟ2, SO42-, CN, F, ΝΗ4+)
 • Οργανικοί διαλύτες
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs), πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs)
 • Φαινόλες
 • Λίπη και έλαια
 • Βαρέα μέταλλα (Cr3+, Cr6+, Hg, Cd, Αs, Cu κ.ά.)
 • Μικροβιολογικούς παραμέτρους κατά περίπτωση
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart